top of page

De ziel van Gemeentebelang Woubrugge/Jacobswoude

Woubrugge.jpg

Waar heeft Gemeentebelang in de loop van vele jaren voor gestaan? Dat willen we op deze website graag laten zien. Het gaat hier niet om zomaar een plaatselijke politieke partij, maar eerst en vooral over een politieke filosofie op basis waarvan deze partij heeft gefunctioneerd.

 

Eerst iets meer over participatie

Tegenwoordig wordt geschermd met ‘burgerparticipatie’ en zelfs met ‘cocreatie tussen gemeente en burgers’. Helaas stelt dat bij de meeste gemeenten nog niet zoveel voor. Sterker nog, de meeste gemeenten maken nog steeds eerst (vergevorderde) plannen alvorens aan burgers te vragen hoe zij erover denken. Die plannen worden dan voorgelegd op inspraakavonden en als blijkt dat burgers er niet erg positief op reageren is dat voor het gemeentebestuur natuurlijk teleurstellend, maar geen reden om de plannen om te gooien. Het gemeentebestuur zit immers al gevangen in een bepaalde tunnelvisie en wie die visie niet deelt wordt niet als constructieve meedenker beschouwd maar als hinderpaal. Zodra de Omgevingswet in werking gaat treden wordt burgerparticipatie een verplichte exercitie - wellicht gaat dat helpen om burgers van meet af aan te betrekken bij  gemeentelijk beleid. Juist in de beginfase is de inbreng van burgers van groot belang, omdat daarmee onwenselijke tunnelvisies kunnen worden vermeden. Beleid wordt dan als het goed is niet langer top-down ontwikkeld maar bottom-up, niet in kleine kring maar in brede kring, en niet in beslotenheid maar open en transparant.

 

GB: participatie avant la lettre

Gemeentebelang mag je beschouwen als een plaatselijke partij die deze vorm van beleidsontwikkeling ‘avant-la-lettre’ in praktijk heeft gebracht. Niet bestuurders maar burgers staan centraal, dat was het belangrijkste uitgangspunt. Heel makkelijk ging dat overigens niet, want ook burgers kunnen het onderling fors oneens zijn en sommige kwesties zijn dermate ingewikkeld dat je veel tijd en geduld nodig hebt om burgers er goed over te informeren. Maar Gemeentebelang deed hiervoor altijd weer zijn best. Vóór elke vergadercyclus van de gemeenteraad werd er een Open Huis gehouden, waarvoor alle burgers werden uitgenodigd via een huis-aan-huiskrantje. Daarin werd beschreven wat er bij de gemeente zoal speelde. Burgers konden daar dan tijdens dat Open Huis hun opvattingen over kwijt, maar ze konden ook andere onderwerpen te berde brengen. Natuurlijk ging het nogal eens om ‘not-in-my-backyard’ kwesties, maar in minstens zo veel gevallen betrof het opvattingen over het algemene belang. Gemeentebelang kaartte deze inbreng van burgers vervolgens actief aan tijdens commissievergaderingen. En dat had ook effect, want Gemeentebelang maakte steevast deel uit van de coalitie die de samenstelling van het College bepaalde. En aangezien de wethouder van Gemeentebelang altijd aanwezig was bij genoemde Open Huizen, kon hij of zij dit bovendien inbrengen in de vergaderingen van het College.

 

De bijdragen op deze website zijn geschreven door indertijd actieve leden van Gemeentelang, zoals fractievoorzitters, partijvoorzitters, wethouders. Daarmee kunt u een goed beeld krijgen van wat er rond belangrijke onderwerpen zoal speelde.

bottom of page